Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, contract en overeenkomst tussen CrossFit Dokkum, hierna te noemen “CrossFit Dokkum”, en elke opdrachtgever, hierna te noemen “opdrachtgever”, waarop CrossFit Dokkum deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van door de CrossFit Dokkum in het kader van de/een opdracht ingeschakelde derden. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. CrossFit Dokkum en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, of zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Indien CrossFit Dokkum niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat CrossFit Dokkum in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Status

CrossFit Dokkum is een handelsnaam van F.I.T. Dockum. F.I.T. Dockum, Vennootschap Onder Firma, is opgericht op 6 november 2018. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73024635.

Artikel 3. Activiteiten en doelstelling

CrossFit Dokkum is specialist op het gebied van bewegen, gezonde leefstijl en vitaliteit. CrossFit Dokkum voorziet in het verzorgen van CrossFit trainingen, lessen in Olympisch Gewichtheffen, voedingsbegeleiding en persoonlijke trajecten.

CrossFit Dokkum heeft als doelstelling zijn klanten te begeleiden in het bereiken, verbeteren en vasthouden van een fit leven. CrossFit Dokkum behoudt altijd het recht om de trainer/coach te wisselen voor een andere trainer/coach. Een en ander zal zoveel mogelijk in overleg met en in het beste belang van opdrachtgever worden beslist.

Artikel 4. Intentieverklaring

Nadat het doel van de training/coaching is vastgelegd en opdrachtgever de eerste betaling heeft gedaan, verklaren zowel CrossFit Dokkum als opdrachtgever samen te werken teneinde het beoogde resultaat binnen de daarvoor gestelde termijn te behalen.

CrossFit Dokkum behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om, indien de personal trainer/coach van mening is, dat de inzet van opdrachtgever onvoldoende is het beoogde resultaat te behalen, de overeenkomst, eventueel onder retourstorting van (een gedeelte van) de trainingskosten, gelijk aan de nog niet genoten trainingen, te ontbinden. Alle behandelingen (ook van samenwerkende specialisten) daaronder begrepen, welke de trainer/coach geboden achtte het beoogde te behalen, vallen hieronder.

Indien achteraf mocht blijken dat het beoogde resultaat door verzwegen medische- en/of psychische gebreken niet (volledig) kan worden bereikt heeft CrossFit Dokkum het recht deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden onverminderd de gehoudenheid van opdrachtgever om het verschuldigd bedrag over de gehele overeengekomen periode, te voldoen.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

Opdrachtgever onderwerpt zich aan de door zijn personal trainer/coach gegeven instructies en vastgestelde veiligheidsmaatregelen. Indien opdrachtgever de instructies overtreedt, is zulks een reden om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, onverminderd de gehoudenheid van opdrachtgever om het verschuldigd bedrag over de gehele overeengekomen periode, te voldoen.

CrossFit Dokkum is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit een ongeval, letsel of anderszins van welke aard dan ook, ten gevolge van deelname aan de training en/of coaching. Daarnaast is CrossFit Dokkum niet aansprakelijk voor vermissing van kleding of andere voorwerpen van deelnemers, die zijn achtergelaten in en de nabijheid van de plaats waar de activiteiten worden uitgevoerd. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die door schuld of opzet is toegebracht aan apparatuur of andere eigendommen van CrossFit Dokkum of anderen.

CrossFit Dokkum is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit of veroorzaakt door het verzwijgen van medische- en of psychische problemen van opdrachtgever.

Artikel 6. Duur en verlenging van de overeenkomst

De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode zoals omschreven in de beschrijving van het afgenomen product of dienst, of zoals duidelijk naar voren komt uit de naam of titel van afgenomen product of dienst. De training-/coaching sessies worden aansluitend uitgevoerd met een minimale frequentie van één sessie per week. In het geval van leefstijl coaching bedraagt deze frequentie minimaal één (1) sessie per twee (2) weken.

De periode van inschrijving wordt na het doorlopen van de aan het afgenomen product of dienst verbonden looptijd telkenmale stilzwijgend verlengd met de periode van één (1) kalendermaand, behoudens opzegging of beëindiging door één van beide partijen, met inachtneming van de geldende opzegtermijn.

Artikel 7. Afzeggen en inhalen

Vakantieperiode(s), ziekte en afzeggingen wegens bijzondere omstandigheden (ter beoordeling van CrossFit Dokkum ) dienen minimaal 24 uur van tevoren aan CrossFit Dokkum te worden gemeld. Afzeggingen binnen 24 uur voor de training-/coaching sessie worden in rekening gebracht. Afgezegde training-/coaching sessies worden zoveel mogelijk op een ander moment ingehaald.

Training-/coaching sessies die door CrossFit Dokkum worden afgezegd, worden zo snel mogelijk aan opdrachtgever gemeld. Afgezegde training-/coaching sessies worden zoveel mogelijk op een ander moment ingehaald.

In bepaalde gevallen kan door CrossFit Dokkum een uitzondering worden gemaakt op bovenstaande.

Artikel 8. Beëindiging van de overeenkomst en opzegtermijn

Opzegging door opdrachtgever dient schriftelijk te worden gedaan en met inachtneming van de geldende looptijd van het afgenomen product of dienst en een opzegtermijn van één (1) kalendermaand, ingaande op de eerstvolgende datum van incasso.

Bij het wijzigen van tarieven of aanbod heeft opdrachtgever ten alle tijden het recht de overeenkomst per direct op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) kalendermaand, ingaande op de eerstvolgende datum van incasso. De eventuele nog resterende looptijd van het afgenomen product hoeft niet te worden doorlopen.

Eventuele op de datum van opzegging nog resterende door opdrachtgever in te halen afgezegde training-/coaching sessies komen bij opzegging door opdrachtgever te vervallen en worden niet gerestitueerd.

In bepaalde gevallen kan door CrossFit Dokkum een uitzondering worden gemaakt op bovenstaande.

Beëindiging van deze overeenkomst door CrossFit Dokkum dient schriftelijk te worden gedaan en hoeft niet te worden gehouden aan de geldende opzegtermijn. CrossFit Dokkum behoudt zich het recht voor elke overeenkomst op elk moment zonder opgave van reden met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Eventuele resterende door opdrachtgever in te halen afgezegde training-/coaching sessies worden bij beëindiging door CrossFit Dokkum gerestitueerd aan opdrachtgever. Dit kan worden gedaan door verrekening met de laatste door opdrachtgever verschuldigde termijn, of door bankoverschrijving naar de door opdrachtgever opgegeven bankrekening.

Artikel 9. Betalingen

Eenmalige betaling vinden plaats middels bankoverschrijving. Teneinde de betaling te kunnen voldoen, ontvangt opdrachtgever van CrossFit Dokkum een e-mail met een betaalverzoek. Deze betaling dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen te worden voldaan.

Maandelijks terugkerende betalingen vinden plaats middels automatische incasso of bankoverschrijving. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat op de incassodatum voldoende saldo op de door opdrachtgever opgegeven bankrekening aanwezig is om het verschuldigde bedrag te kunnen incasseren.

De eerste betaling van maandelijks terugkerende betalingen vindt plaats middels bankoverschrijving. Teneinde de eerste betaling te kunnen voldoen, ontvangt opdrachtgever van CrossFit Dokkum een e-mail met een betaalverzoek. Deze betaling dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen te worden voldaan.

De kosten zijn gebaseerd op de tarieven zoals vermeld op de website van CrossFit Dokkum . Alle bedragen zijn inclusief BTW. Alle bedragen kunnen eenzijdig door CrossFit Dokkum worden aangepast. Dit zal door CrossFit Dokkum zo snel mogelijk, doch minimaal één (1) maand voorafgaand aan de eerstvolgende betaling van het aangepaste bedrag aan opdrachtgever worden medegedeeld.

Voor alle betalingen maakt CrossFit Dokkum gebruik van software van Trainin. Alle voorwaarden zoals verstrekt door Trainin zijn van toepassing.